Меню сайту

Наше опитування
Чи подобається Вам наш дошкільний заклад?
Всього відповідей: 112

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статистика
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Головна

Реєстрація

Вхід
Ви увійшли як Гость | Група "Гості" | RSS


Шепетівський ДНЗ №10 "Михайлик"

Четвер, 22.10.2020, 17:18

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснює його засновник (власник) — ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА (ЄДРПОУ: 34175421, юридична адреса: вулиця Островського, будинок 4, місто Шепетівка, Хмельницька область; індекс: 30400).

8.2. Виключною компетенцією засновника є викладення Статуту в новій редакції.

8.3. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою здотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного навчального закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту” (зі змінами), та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;
  - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх
  виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
  - затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм іправил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конферен-ціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі та ухвалює відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних
  працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб
дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-ох на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збориколективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу 2/3 штатного розпису, батьків 30%( в залежності від кількості).

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-вносять пропозиції та зміни до проекту Статуту дошкільного навчального закладу в новій редакції при погодженні засновника;

 • обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

-затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.6.У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу,вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічноїосвіти батьків.

8.7. У дошкільному навчальному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навального закладу.

Піклувальна рада (у складі 7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів
або ради дошкільного навчального закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;
- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу; сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;
- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;
- сприяння соціально-правової, захисту учасників освітнього процесу.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Відповідно до рішення №9 від 21 липня 2005 «Про реорганізацію
  навчально-виховного об’єднання № 1 «Загальноосвітня школа
  I-III
  ступенів ім. Валі Котика з дошкільним закладом» Шепетівської міської
  ради Хмельницької області дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики вартість яких відображено у балансі бухгалтерії дошкільного навчального закладу, яка обслуговує заклад.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

10.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

 • засновника (власника);
 • місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені законодавством.

10.2. Для отримання благодійної допомоги дошкільний навчальний заклад має право укладати договори з благодійниками та отримувати благодійну допомогу:

- у грошовій формі шляхом відкриття спеціальних рахунків «Суми за дорученням»;

- у вигляді майна, товарів, наданих послуг або виконаних робіт шляхом укладання договору з різними організаціями чи фізичними особами та оформленням актів про вартість майна, товарів, якість наданих послуг або виконаних робіт.

10.3. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.4. Статистична звітність (річна форма звітності) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний навчальний заклад. За рішенням Шепетівської міської ради бухгалтерський облік у закладі здійснюється самостійно.

10.6. Доходи (прибутки) дошкільного навчального закладу використовуються виключно до фінансування видатків на утримання дошкільного навчального закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

10.7. Отримані доходи не можуть розподілятися серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється міським управлінням освіти.

11.3 Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного навчального закладу відповідно до чинного законодавства та іншими організаціями за погодженням і з засновником.

.

 

12.ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Створення, ліквідація, реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

12.2. В разі припинення юридичної особи дошкільного навчального закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу можуть передаватися одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуватись до доходу бюджету.

 

 

Міський голова М.І. Полодюк

М.П.

 

 

 

Форма входу

Офіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.В. Котика,39,
тел./ф.:(03840)5-82-47,

e-mail:dnz10sh@i.ua


Пошук

Block title

Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту

Погода
Погода в Україні

Дошкільний навчальний заклад №10 "Михайлик"© 2020